Made by M4RTiN

Moderating by
Jakemeister
JustinC


eXTReMe TrackerCorrado 2.9 VR6

Manufacture Date: 1993
Owner: MAZUR from Poland, Wielkopolskie
Colorcode: N/A (Non official Corrado color. was delivered from 1988 till 1988)
Bought on date: 2002Information / Adjustments :
Corrado RSR 2009


Wnêtrze:

- zegary indiglo
- zmiana podœwietlenia wszystkich wskaŸników w ca³ym aucie, w³¹czniki œwiate³, prze³¹czniki elektryczne szyb z zielonego na niebieski.
- podsufitka w ciemnyw welurze + lok
- ca³e auto w jasnej skórze, deska, fotele, boczki, tunel, s³upki itp.
- zabudowa baga¿nika w jasnej skórze
- Kierownica HBM 280mm + nabaNadwozie:


- Zawieszenie gwintowane firmy FK (ok. 13 cm regulacji)
- Silnik VR6
- œwiece NGK
- sportowa wk³adka filtra powietrza K&N
- komora silnika polakierowana na kolor czarny
- felgi CR 17 x 9,5”
- opony Dunlop 17 x 50 x 235
- maska przed³u¿ona-wykonany tzw. badlook
- wlot na masce
- zmiana œwiate³ na œwiat³a pochodz¹ce od peugota 306 po liftingu - clary
- wlot paliwa pochodz¹cy od Suzuki 1100
- dystanse ty³ 60mm przód 40mm
- poszerzene ca³e auto, przednie i tylnie nadkola zintegrowane z progiem, charakterystyczne wloty powietrza, znajduj¹ce siê na przednich i tylnich nadkolach, szeroki próg , poszerzenie wzorowane na samochodach serii DTM,skrócone drzwi, celem uzyskania szerokiego progu.
- t³umik schowany
- tylnie œwiat³a bia³o- czerwone clary
- podœwietlenie neonowe w siedmiu kolorach z panelem steruj¹cym
- zlikwidowana antena dachowa i zast¹piona anten¹ wewnêtrzn¹
- wyg³adzone rynny dachowe
- zmodyfikowane klamki, zaspawane wg³êbienia, klamki w kolorze nadwozia
- daszek nad tylni¹ szyb¹, powiêkszaj¹cy wizualnie powierzchnie dachu
- zrezygnowanie z kierunkowskazów i charakterystycznych corradowskich halogenów, umiejscowionych w zderzaku
- zmiana zderzaka na zderzak przeznaczony do Calibry firmy NEODESIGN, wype³niony siatk¹ i odpowiednio zmodyfikowany
- karbonowe lusterka serii K3 z kierunkowskazami
- maska na si³owniku INXX
- wyczyszczona klapa baga¿nika z charakterystycznym przet³oczeniem komponuj¹cym siê w œwiat³a
-usuniête znaczki, oznaczenia, wycieraczka, rejestracja przeniesiona na zderzak
- tylny zderzak wykonany na zamówienie, przeznaczony do Hondy Civic
- zaspawane rynny dachowe
- zlikwidowana antena, zast¹piona anten¹ wewnetrzn¹
- z boku i na drzwiach grafika z logiem E.A. Need for speed
- tarcze przód i ty³ , klocki brembo
- lakier: nadwozie w dwóch kolorach, dach, maska, s³upki polakierowane na czarn¹ per³e, reszta auta bia³a per³a.


Totalscore: 550, average:7.86